Extrainsatt årsmöte 2017

Vid ett extrainsatt årsmöte i maj 2017 fattades ett beslut om att ändra rutinerna för betalning av medlemsavgiften. Det nya förslaget till §5 i stadgarna lyder:

”Medlemskap löper 2-årsvis från 1 januari jämna år genom inbetalning av en av årsmötet fastställd medlemsavgift. Medlemsavgiften betalas i samband med anmälan till MADIF alternativt inom en månad efter årsmötet. Medlemmar som efter skriftlig påminnelse ej betalat medlemsavgiften anses ha utträtt ur föreningen.” (se protokollet)

Beslutet träder i kraft januari 2018.