Nätverk, organisationer och konferenser

Det finns olika typer av nätverk och organisationer, nationella såväl som internationella, som tillsammans jobbar för att utveckla eller sprida forskningen i matematikdidaktik.

Konferenser är också en viktig del i att kommunicera forskning och skapa nätverk i syfte att utveckla den matematikdidaktiska forskningen. Läs gärna vidare på NCM:s sammanställning över konferenser – i Sverige, Norden och annorstäders.

Undervisning på distans? Samlingsplats för tips, tematiserat material och filmlänkar till lärarutbildningen finns här.

Nordic Society for Research in Mathematics Education (NORME), som bland annat står bakom tidsskriften NOMAD och konferensen NORMA, hittas via denna länk.

Nätverket De yngsta förskolebarnens matematik initierades för över tio år sedan. I nätverket har forskare, lärarutbildare och förskollärare med intresse för de yngsta förskolebarnens matematik träffats för erfarenhetsutbyte en gånger om året. Syftet har varit att gemensamt utforska och utveckla en förskoledidaktik utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund.

Doktorandnätverket är ett nätverk för doktorander som gör sitt avhandlingsprojekt inom matematikdidaktik (oavsett forskarämne). Nätverket anordnar träffar på lärosäten runt om i landet och har en teams-grupp för doktorander där de delar information och diskuterar frågor. Vill du vara med i nätverket, skicka då ett mail till frida.harvey@oru.se som innehåller mailadress, vilket lärosäte du tillhör och tänkt disputationsdatum.