Forskning

Det pågår spännande matematikdidaktiskt forskning runt om i landet. Nedan finns en sammanställning (uppdaterad 2021) över vad som nu pågår på respektive lärosäte.

Göteborgs universitet

I Göteborgs finns nätverket MERGOT som är ett samarbete mellan olika forskargrupper vid Göteborgs Universitet och Chalmers tekniska högskola, som alla arbetar med forskning om lärande och undervisning i matematik. Bland dem som ingår i MERGOT återfinns en grupp på Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande som intresserar sig för yngre barns matematik. Kontaktperson och ledare för seminarieserien EMLA (Early Mathemtics Learning and Awareness) är professor Camilla Björklund camilla.bjorklund@ped.gu.se.

På Institutionen för didaktik och pedagogisk profession bedrivs undervisning och forskning inom matematikdidaktik av en grupp bestående av 20 personer, varav 2 professorer, ett flertal lektorer, doktorander och adjunkter. Forskningsintresset riktas främst mot skolans matematikundervisning och didaktiska studier i klassrummet. Pågående forskningsprojekt behandlar exempelvis, undervisning och lärande av grundläggande aritmetik, verbal och skriftlig kommunikation i klassrummet, och lärande av statistik. Undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning som bedrivs tillsammans med lärare genom t.ex. learning studies eller längre interventionsprojekt är också centralt. Kontaktpersoner är Angelika Kullberg angelika.kullberg@gu.se och Ola Helenius ola.helenius@gu.se.

Vid den gemensamma Institutionen för matematiska vetenskaper, vid Göteborgs universitet och Chalmers, finns forskargruppen Teaching and Learning of Mathematics. Intresseområden är lärarutbildning, matematikhistoria och matematiska resonemang, undervisningskompetenser, övergången till högskolestudier, digitalisering av undervisning, algebraiska begrepp, problemslösningsstrategier, bedömning. Kontaktperson är biträdande professor Samuel Bengmark samuel@chalmers.se.

Högskolan Dalarna

Den forskning som bedrivs inom matematikdidaktik vid Högskolan Dalarna är praktiknära, från grundskola till högskola, med fokus på resonemang, kommunikation och undervisningsdesign. I kollegiet samlas forskare, lärare och doktorander med intresse för matematikdidaktiska frågor. Den praktiknära inriktningen med fokus på lärande och undervisning medför att forskningen har kopplingar till flera andra forskningsfält, till exempel pedagogiskt arbete, pedagogik, sociologi och psykologi. Kontaktperson är gästprofessor Hanna Palmér, hpl@du.se.

Högskolan i Gävle

Vid Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö bedrivs sedan 2006 praxisnära forskning i matematik i perspektivet från förskolan till högskolan. Vår forskning har fokus på lärandesvårigheter i matematik speciellt kopplade till matematisk begreppsbildning och begreppsdefinition.  Vi är också intresserade av att utveckla matematikundervisning med hjälp av olika pedagogiska verktyg och modeller.

Vi ingår i en forskningsmiljö som kallas ”Learning Studies – Praxisnära forskning i matematik”. Vår grupp består för närvarande av tre aktiva forskare och en forskarstuderande i matematikdidaktik. Vi samarbetar med Östra Finlands och Helsingfors universitet i Finland samt Shizuoka universitet i Japan. Vårt samarbete har lett till gemensam forskning och gemensamma publikationer. Läs mer här. Kontaktperson Iiris Attorps, iiris.attorps@hig.se.

Högskolan i Kristianstad

Vid Högskolan Kristianstad, sektionen för lärande och miljö, bedrivs forskning inom matematikdidaktik med inriktning mot bland annat aritmetik i yngre åldrar, begreppsutveckling, matematikens roll i andra ämnen, matematikläraridentitet, språkliga aspekter i matematiken, bedömning och problemlösning i matematik. Vi ingår i en  forskargrupp som heter Learning in science and mathematics education (LISMA). Läs mer här. Kontaktperson Kristina Juter, kristina.juter@hkr.se.

Jönköping University

Gruppen för matematikdidaktik, MER-gruppen, vid Jönköping University, har som huvudsakligat fokus att i samverkan med skolor och lärare kartlägga och förstå elevers matematiska svårigheter, studera hur undervisning kan möjliggöra matematiklärande och designa sådana lärandesituationer. Det matematiska innehållet spelar en central roll. Flera studier utförs med Learning Study som metod, och ofta med variationsteori för lärande som teoretiskt ramverk . Gruppen omfattar ett tiotal forskare och utgör en komplett akademisk miljö där både forskare, adjunkter, internationella samarbetspartners, aktiva matematiklärare och lärarstudenter är involverade. Läs mer här. Kontaktperson Robert Gunnarsson, robert.gunnarsson@ju.se.

Karlstads universitet

Den forskning som bedrivs inom matematikdidaktik vid institutionen inriktar sig i huvudsak mot lärande och undervisning med digitala verktyg, lärares professionsutveckling i sociala medier, samt förskolans och förskoleklassens matematikundervisning. Forskningen bedrivs till stor del i tvärvetenskapliga grupperingar inom lärosätet och i väletablerade samarbeten med andra lärosäten. Läs mer här. Kontaktperson Yvonne Liljekvist, yvonne.liljekvist@kau.se.

Linnéuniversitetet

Matematikdidaktisk forskning vid Linnéuniversitetet inkluderar både teoretisk och tillämpad forskning. Vi utbildar till magister-, licentiat- och doktorsexamen i matematikdidaktik. Forskningen bedrivs inom både nationella och internationella samarbeten och inkluderar undervisning och lärande i matematik i förskola, grundskola, senare skolår och lärarutbildning. Pågående forskningsprojekt inkluderar t.ex. relationerna lärande-undervisning, matematiklärares professionella identitetsutveckling, entreprenöriellt lärande i matematik, matematikundervisning i förskoleklass med problemlösning som utgångspunkt samt matematikundervisning ur ett inkluderande perspektiv. Läs mer här. Kontaktperson Jeppe Skott, jeppe.skott@lnu.se.

Luleå tekniska universitet

Matematik och lärande i Luleå bedriver forskning inom följande huvudområdena utgörs av empirisk forskning i form av internationella jämförande klassrumsstudier, ”curriculum research” diskrepans mellan innehåll och krav i matematikundervisning på olika nivåer, framgång i skolmatematik i relation till elevers kön, socioekonomiska och kulturella bakgrund, och utveckling av lärarkompetens i samband med nationella reforminitiativ.

Matematik och lärande i Luleå har ansvar för kurserna i matematikämnets didaktik, och delvis matematik, inom lärarutbildningen inom flera inriktningar, inom master i utbildningsvetenskap med inriktning mot Matematik och lärande samt inom forskarutbildningen. Gruppen bedriver också pedagogiskt utvecklingsarbete inriktat på matematikundervisning i samarbete med flera närliggande kommuner. Läs mer här. Kontaktperson Maria Johansson, maria.l.johansson@ltu.se.

Malmö universitet

Vid Malmö universitet, institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle, bedrivs matematikdidaktisk forskning med inriktning mot undervisning och lärande i matematik i skolans alla stadier samt vuxnas lärande och lärarutbildningen. I dagsläget arbetar två professorer, fyra lektorer och fyra doktorander med matematikdidaktisk forskning, vilket inbegriper både nationella och internationella samarbeten, samt olika teoretiska perspektiv så som exempelvis kritiska, socio-politiska, sociokulturella och variationsteori. Pågående forskning berör bland annat särskilda utbildningsbehov i matematik och inkludering i matematik, socialepistemologiska dimensioner av matematiklärande och matematikundervisning, flerspråkiga elevers lärande och flerspråkig matematikundervisning, matematisk litteracitet och in(ex)kludering, bedömning, matematik på yrkesprogram, diskurser och subjektivitet lokalt och globalt, MKT (mathematical content knowledge), learning studies i lärarutbildningen med mera. Läs mer här. Kontaktperson: Lisa Björklund Boistrup, lisa.bjorklund.boistrup@mau.se

Mittuniversitetet

Vid Mittuniversitetet bedrivs forskning inom flera områden inom matematikens och naturvetenskapernas didaktik. Ett omfattande samarbete finns med forskare och universitet i Sverige, Norden och övriga världen. Den ämnesdidaktiska forskningsmiljön organiseras genom Nätverk för Ämnesdidaktisk forskning i Matematik och Naturvetenskap (NÄMN). Läs mer här. Kontaktperson Magnus Österholm, magnus.osterholm@miun.se.

Mälardalens högskola

Vid Mälardalens högskola finns idag en dynamisk forskningsmiljö inom matematikdidaktik med en professor, fyra forskande lektorer och fyra doktorander verksamma inom matematikdidaktik. Ytterligare fyra seniora forskare är nära knutna till verksamheten. Forskning bedrivs bl.a. kring frågor med anknytning till storskalig förbättring av matematikundervisning samt klassrumsforskning och läromedel i och utanför Sverige. Tre större projekt utgör basen för forskningsverksamheten: Räkna med Västerås, Theorizing teachers’ tool use och Framtidens forskningsbaserade läromedel. Läs mer här. Kontaktperson Andreas Ryve, andreas.ryve@mdh.se.

Stockholms universitet

Den matematikdidaktiska avdelningen består av 15 disputerade, härunder två aktiva professorer och en emeritus professor, fyra docenter, fem lektorer, och 16 adjunkter, varav två är disputerade, och fyra er även doktorander. Avdelningen har för närvarande 13 doktorander/licentiatstudenter. I avdelningen ingår även PRIM-gruppen, vars verksamheten fokuserar på att utveckla, konstruera, utvärdera och forskar i nationella och internationella prov i matematik. Gruppen har en disputerade föreståndare och 13 provansvarig/provutvecklare. Gruppens forskningsintressen är breda och teoretiskt och metodologiskt varierande. Forskningen belyser frågor rörande undervisning och lärande i matematik från förskola till universitet, inklusive matematiklärarutbildning, och vidare till arbetsplatser. Teoretiska perspektiv spänner också över hela fältet; vi arbetar med kognitiva perspektiv, emotionella perspektiv, socio-kulturella perspektiv på lärande, och socio-politiska perspektiv på undervisning och matematik(undervisning)ens roll i samhället. Läs mer om institutionen här. Kontaktperson är ämnesansvariga Professor Paola Valero,paola.valero@mnd.su.se.

Umeå universitet

Umeå Forskningscentrum för Matematikdidaktik (UFM) är en formell fakultetsövergripande centrumbildning inrättad av rektor vid Umeå universitet. Verksamheten startade med inrättandet av en matematikdidaktisk forskarutbildning 1995 och centrat har nu ett trettiotal aktiva forskare och doktorander med nära anknytning till Umeå universitet som är engagerade i forskarutbildning och forskning i tvärvetenskaplig samverkan med forskare inom och utom universitetet. Några av UFMs större forskningsområden är formativ bedömning, lärande genom kreativa resonemang, skönhet och matematik, specialpedagogik samt språk och kommunikation. UFM arrangerade den stora årliga internationella matematikdidaktiska forskarkonferensen PME 2018. Läs mer här. Kontaktperson Johan Lithner, johan.lithner@umu.se.

Uppsala universitet

Den gemensamma nämnaren för gruppen som arbetar med matematikdidaktik i Uppsala är olika typer av texter som används i matematikundervisning. Vi arbetar med styrdokument, läromedel, nationella/internationella test och historiska texter i matematik. De frågor vi arbetar med handlar dels om texternas innehåll, hur de har valts ut (nutid/dåtid) samt hur grundläggande matematiska begrepp har förändrats, dels om texternas språkliga utformning och elevernas möte med texterna. Läs mer här. Kontaktpersoner Kajsa Bråting, kajsa.brating@edu.uu.se, och Johan Prytz, johan.prytz@edu.uu.se.

Örebro universitet

Forskargruppen förenas kring praktikbaserad forskning på lärande och undervisning med inriktning mot matematik. Fokus ligger på att karaktärisera och förstå lärandeprocesser och utformningen av matematiska begrepp i klassrummet, samt vilka medel som behövs för att stödja sådana processer. Metodologin utgår från principerna av designforskning i vilken forskaren samarbetar med den undervisande läraren i matematik. Våra forskningsintressen är empiriska, teoretiska och matematiska. Läs mer här. Kontaktperson Per Nilsson, per.nilsson@oru.se.