Forskning

Det pågår spännande matematikdidaktiskt forskning runt om i landet. Nedan finns en sammanställning (uppdaterad 2023) över vad som nu pågår på respektive lärosäte.

Högskolan i Borås

Vid Högskolan i Borås bedrivs forskning och undervisning inom matematikdidaktik inriktad mot skolans och förskolans matematikundervisning. I dagsläget finns det flera pågående forskningsprojekt som behandlar undervisning och lärande av grundläggande aritmetiska begrepp, samt hur man kan utnyttja matematiska aktiviteter i förskolan för att stödja barns lärande. Forskningen omfattar även lärandeprocesser hos barn och unga, samt vilka strategier som är mest effektiva för att undervisa matematik. Forskare vid Högskolan i Borås verkar i tvärvetenskapliga grupper inom lärosätet och deltar i flera matematikdidaktiska grupper vid andra lärosäten. Kontaktpersoner är Selma Music selma.music@hb.se och Maria Nord maria.nord@hb.se

Högskolan Dalarna

Den forskning som bedrivs inom matematikdidaktik vid Högskolan Dalarna är både praktiknära och teoriutvecklande. I kollegiet samlas forskare, lärarutbildare och doktorander med intresse för matematikdidaktiska frågor. Den studerade praktiken sträcker sig från förskoleklass till lärarutbildning. Exempel på inriktning i de studier som bedrivs är kommunikation, bedömning, återkoppling samt undervisningsdesign med fokus på planering, algebra och likvärdig matematikundervisning. De praktiknära och teoriutvecklande inriktningarna medför att forskningen har kopplingar till flera andra forskningsfält, till exempel pedagogiskt arbete, pedagogik, filosofi, sociologi och psykologi. Kontaktperson är ämnesansvarig Lotta Wedman, lwd@du.se.

Högskolan i Gävle

Vid Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö bedrivs forskning i matematikdidaktik sedan 2006. Från början låg fokus på praxisnära forskning och lärandesvårigheter i matematik. Idag omfattar vår forskning flera andra områden, som

  • lärares professionella kunskap och hur den utvecklas och sprids, specifikt inom strukturerad problemlösning,
  • lärarutbildares kunskap i matematikdidaktik,
  • språkliga perspektiv på skolmatematik, med fokus på algebra och matematisk generalisering, samt med fokus på lektionsdesign för att prata om och utveckla lässtrategier för digitala läromedel, samt
  • visualisering inom matematik och användning av olika representationsformer, för att uttrycka kunskap och utveckla en konceptuell förståelse.

Vi ingår i en forskningsmiljö som använder den antropologiska teorin om didaktik (ATD), socialsemiotik samt lärandeteorin om procedurell och konceptuell kunskap i kombination med typ och kvalitet av kunskap. Gruppen består för närvarande av fyra aktiva forskare. Våra internationella forskningskontakter är riktade mot universitet i Japan, Danmark och Nordic Network for Algebra Learning, N2AL. Kontaktperson är Yukiko Asami Johansson, yuoasn@hig.se .

Göteborgs universitet

I Göteborgs finns nätverket MERGOT som är ett samarbete mellan olika forskargrupper vid Göteborgs Universitet och Chalmers tekniska högskola, som alla arbetar med forskning om lärande och undervisning i matematik. Bland dem som ingår i MERGOT återfinns en grupp på Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande som intresserar sig för yngre barns matematik. Kontaktperson och ledare för seminarieserien EMLA (Early Mathemtics Learning and Awareness) är professor Camilla Björklund camilla.bjorklund@ped.gu.se.

På Institutionen för didaktik och pedagogisk profession bedrivs undervisning och forskning inom matematikdidaktik av en grupp bestående av 20 personer, varav 2 professorer, ett flertal lektorer, doktorander och adjunkter. Forskningsintresset riktas främst mot skolans matematikundervisning och didaktiska studier i klassrummet. Pågående forskningsprojekt behandlar exempelvis, undervisning och lärande av grundläggande aritmetik, verbal och skriftlig kommunikation i klassrummet, och lärande av statistik. Undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning som bedrivs tillsammans med lärare genom t.ex. learning studies eller längre interventionsprojekt är också centralt. Kontaktpersoner är Angelika Kullberg angelika.kullberg@gu.se och Ola Helenius ola.helenius@gu.se.

Vid den gemensamma Institutionen för matematiska vetenskaper, vid Göteborgs universitet och Chalmers, finns forskargruppen Teaching and Learning of Mathematics. Intresseområden är lärarutbildning, matematikhistoria och matematiska resonemang, undervisningskompetenser, övergången till högskolestudier, digitalisering av undervisning, algebraiska begrepp, problemslösningsstrategier, bedömning. Kontaktperson är biträdande professor Samuel Bengmark samuel@chalmers.se.

Högskolan i Halmstad

Vid Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, bedrivs forskning inom områdena digitalisering, lärande och social förändring. Läs mer här. Forskning inom matematikens didaktik är praktiknära med inriktning mot statistikundervisning på grundlärarutbildningen. Den del av den ämnesdidaktiska forskningen som handlar digitalt lärande organiseras genom forskningsprogrammet Lärande i ett digitalt samhälle (LeaDS), vars frågeställningar handlar om hur digitaliseringen förändrar förutsättningarna för undervisning och lärande. Kontaktperson för matematikens didaktik är Per Blomberg, per.blomberg@hh.se.

Jönköping University

Gruppen för matematikdidaktik, MER-gruppen, vid Jönköping University, har som huvudsakligt fokus att i samverkan med skolor och lärare kartlägga och förstå elevers matematiska svårigheter, studera hur undervisning kan möjliggöra matematiklärande och designa sådana lärandesituationer. Det matematiska innehållet är ofta i centrum. Vi har exempelvis arbetat med tidig taluppfattning i förskola och förskoleklass, negativa tal i lågstadiet, aritmetiska räkneprocesser i mellan- och högstadiet samt proportionalitet och förändringstakt som grund för derivatabegreppet, vilket berör både grund- och gymnasieskolans innehåll. Flera av oss har lång erfarenhet av att använda Learning Study som metod. Variationsteori för lärande och ”Teaching with variation” (Bianshi) är två centrala teoretiska ramverk, även om andra teorier och modeller också används. Gruppen omfattar ett tiotal forskare och utgör en komplett akademisk miljö där både forskare, adjunkter, internationella samarbetspartners, aktiva matematiklärare och lärarstudenter är involverade. Läs mer här. Kontaktperson Robert Gunnarsson, robert.gunnarsson@ju.se.

Karlstads universitet

Den forskning som bedrivs inom matematikdidaktik vid institutionen är praktiknära och inriktar sig mot lärande och undervisning av barn, unga och vuxna. Projekten har olika fokus så som matematikundervisningens digitalisering, problemlösning men även lärares och lärarstudenters professionsutveckling. Forskare vid institutionen samarbetar i tvärvetenskapliga grupperingar inom lärosätet samt i väletablerade nationella och internationella samarbeten och med verksamma inom skolan. Läs mer här och här . Kontaktperson Jorryt van Bommel, jorryt.vanbommel@kau.se.

Högskolan i Kristianstad

Vid Högskolan Kristianstad, sektionen för lärande och miljö, bedrivs forskning inom matematikdidaktik med inriktning mot bland annat aritmetik i yngre åldrar, begreppsutveckling, matematikens roll i andra ämnen, matematikläraridentitet, språkliga aspekter i matematiken, bedömning och problemlösning i matematik. Vi ingår i en  forskargrupp som heter Learning in science and mathematics education (LISMA). Läs mer här. Kontaktperson Kristina Juter, kristina.juter@hkr.se.

Linköpings universitet

Vid Linköpings universitet bedrivs matematikdidaktisk forskning vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) och Matematiska institutionen (MAI), med inriktning mot undervisning och lärande i matematik i skolans alla stadier samt vuxnas lärande och lärarutbildningen. Pågående forskning handlar bland annat elevernas möte med matematiken i förskoleklass, aritmetiska fakta i grundskolan, bråkundervisning på mellanstadiet, Matematikcoachning på nätet, matematikundervisning på yrkesprogram, problemlösning med Fermi problem, matematisk modellering som innehåll och metod, Sokratiska föreläsningar, och statistikkundervisning i åk 7-9 och gymnasiet med och hjälp av IKT och informella statistiska resonemang. Läs mer här. Kontaktpersoner är Joakim Samuelsson (IBL) joakim.samuelsson@liu.se och Jonas Bergman Ärlebäck (MAI) jonas.bergman.arleback@liu.se.

Linnéuniversitetet

Forskningsmiljön i ämnet matematikdidaktik omfattar såväl teoretisk som tillämpad forskning. Vi ger utbildningar till magister-, licentiat- och doktorsexamen i matematikdidaktik.

Genom forskningsprojekt och konferenser deltar vi i både nationella och internationella forskningssamarbeten. Forskningen förenas kring praktiknära forskning med omfattande samverkan med verksamma matematiklärare på alla stadier.

I forskningsmiljön finns fyra övergripande forskningsinriktningar:

  • Kommunikation och lärande. Inriktningen har stark koppling till matematikinnehåll. Inom inriktningen studeras hur undervisning i matematik kan stödja elevers kommunikation, resonemang och kunnande i relation till matematiska strukturer, modeller, procedurer och begrepp inom t.ex. statistik, algebra och programmering.
  • Matematiklärares identitets och professionsutveckling. I inriktningen studeras flerspråkiga matematiklärares identitetsutveckling, lärarkunskap och lärarskap i relation till elevers deltagande i matematik, lärarstudenters sätt att resonera i matematik och hur lärarutbildningen kan knyta an till och ta vara på matematiklärarstudenters olika erfarenheter.
  • Yngre barns lärande i matematik. I inriktningen studeras undervisning och lärande i matematik i förskola, förskoleklass och tidiga skolår. Specifika inriktningar är problemlösning som utgångspunkt i tidig matematikundervisning, vad som händer och blir möjligt när digitala verktyg används i förskolans och skolans undervisning samt hur lekresponsiv matematikundervisning kan planeras och genomföras i förskolan.
  • Digitalt förstärkt matematikundervisning. Inriktningen studerar lärande och undervisning i samspelet mellan analoga och digitala lärresurser. Forskningen är designorienterad med målet att förstå lärande i matematik och hur digitala resurser kan användas som stöd för lärande i matematik i autentiska undervisningssammanhang.

Läs mer här. Kontaktperson Per Nilsson, per.g.nilsson@lnu.se.

Luleå tekniska universitet

Matematik och lärande i Luleå bedriver forskning inom följande huvudområdena utgörs av empirisk forskning i form av internationella jämförande klassrumsstudier, ”curriculum research” diskrepans mellan innehåll och krav i matematikundervisning på olika nivåer, framgång i skolmatematik i relation till elevers kön, socioekonomiska och kulturella bakgrund, och utveckling av lärarkompetens i samband med nationella reforminitiativ.

Matematik och lärande i Luleå har ansvar för kurserna i matematikämnets didaktik, och delvis matematik, inom lärarutbildningen inom flera inriktningar, inom master i utbildningsvetenskap med inriktning mot Matematik och lärande samt inom forskarutbildningen. Gruppen bedriver också pedagogiskt utvecklingsarbete inriktat på matematikundervisning i samarbete med flera närliggande kommuner. Läs mer här. Kontaktperson Maria Johansson, maria.l.johansson@ltu.se.

Lunds universitet

Vid Matematikcentrum på Lunds universitet byggs just nu upp en verksamhet inom matematikdidaktisk forskning. Forskningen är främst riktad mot frågor relevanta för matematikundervisning på universitetsnivå samt för utbildning och fortbildning av ämneslärare i matematik. Gruppen har samarbete med den fysikdidaktiska miljön vid Lunds universitet och är en del av Erasmus+ projektet CTM (Computational Thinking makes sense of Mathematics) tillsammans med universitet från Norge, Danmark och Tyskland. Kontaktperson Jan-Fredrik Olsen, jan-fredrik.olsen@math.lu.se

Malmö universitet

Vid Malmö universitet, institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle, bedrivs matematikdidaktisk forskning med inriktning mot undervisning och lärande i matematik i skolans alla stadier samt vuxnas lärande och lärarutbildningen. I dagsläget arbetar två professorer, sex lektorer och två doktorander med matematikdidaktisk forskning, vilket inbegriper både nationella och internationella samarbeten, samt olika teoretiska perspektiv så som exempelvis kritiska, socio-politiska, sociokulturella och variationsteoretiska. Pågående forskning berör bland annat särskilda utbildningsbehov i matematik och inkludering i matematik, socialepistemologiska dimensioner av matematiklärande och matematikundervisning, flerspråkighet och matematik, matematisk dialog, matematisk litteracitet och in(ex)kludering, bedömning, matematik på yrkesprogram, diskurser och subjektivitet lokalt och globalt, MKT (mathematical content knowledge), learning studies i lärarutbildningen, metodutveckling med mera. Läs mer här. Kontaktperson Lisa Björklund Boistrup, lisa.bjorklund.boistrup@mau.se.

Mittuniversitetet

Vid Mittuniversitetet bedrivs forskning inom flera områden inom matematikens och naturvetenskapernas didaktik. Ett omfattande samarbete finns med forskare och universitet i Sverige, Norden och övriga världen. Den ämnesdidaktiska forskningsmiljön organiseras genom Nätverk för Ämnesdidaktisk forskning i Matematik och Naturvetenskap (NÄMN). Läs mer här. Kontaktperson Magnus Österholm, magnus.osterholm@miun.se.

Mälardalens högskola

Vid Mälardalens Universitet finns idag en dynamisk forskningsmiljö inom matematikdidaktik med två professorer, fyra forskande lektorer och fyra doktorander verksamma inom matematikdidaktik. Ytterligare fyra seniora forskare är nära knutna till verksamheten, och flera adjunkter är engagerade i utvecklingsprojekt. Forskning bedrivs bl.a. kring frågor med anknytning till storskalig förbättring av matematikundervisning, klassrumsforskning, läromedel i och utanför Sverige, och forskningsförankring av matematiklärarutbildning. Flera större projekt utgör basen för forskningsverksamheten: Räkna med Västerås, Theorizing Teachers’ Tool Use, Effekter av Lärares Kompetensutveckling, och Framtidens Forskningsbaserade Läromedel. Läs mer här. Dessutom pågår ett projekt om att skapa en mera praktikbaserad lärarutbildning, med koppling till forskarskolan REMATH. Kontaktperson Iben Christiansen, iben.christiansen@mdu.se.

Stockholms universitet

Den matematikdidaktiska sektionen består av 15 disputerade forskare, härunder 5 professorer (varav en aktiv professor, 2 emerita professorer och 2 deltidsprofessorer), 2 docenter (varav en är på deltid), 8 lektorer och 13 adjunkter (varav en är licentiat och 4 er även doktorander). Sektionen har för närvarande 18 doktorander/licentiatstudenter (varav de flesta finansieras av tre VR-forskarskolor RelMaS, ReMath och ASSESS). I avdelningen ingår även PRIM, vars verksamheten fokuserar på att utveckla, konstruera, utvärdera och forskar i nationella och internationella prov i matematik. PRIM har en disputerade föreståndare, 13 provansvarig/provutvecklare och 4 doktorander. Gruppens forskningsintressen är breda och teoretiskt och metodologiskt varierande. Forskningen belyser frågor rörande undervisning och lärande i matematik från förskola till universitet, inklusive matematiklärarutbildning, och vidare till arbetsplatser. Teoretiska perspektiv spänner också över hela fältet; vi arbetar med kognitiva perspektiv, emotionella perspektiv, socio-kulturella perspektiv på lärande, och socio-politiska perspektiv på undervisning och matematik(undervisning)ens roll i samhället. Sektionen är en del av den nya Institutionen för ämnesdidaktik. Läs mer om sektionen här. Kontaktperson är ämnesansvarig Professor Paola Valero, paola.valero@su.se.

Södertörns högskola  

Ämnet matematik med didaktisk inriktning vid Södertörns högskola bedriver forskning och undervisning i matematik och matematikdidaktik. Forskningen i matematikdidaktik har en interdisciplinär karaktär med fokus på transformationer och modifiering av matematiska begrepp i skolans matematikundervisning, där den matematiska innebörden är en väsentlig komponent.  Forskningen kärna är undervisningens matematikdidaktiska innehåll, dess utformning och sekvensering samt hur elever lär sig dess innehåll med fokus på kontinuitet. Forskningen är kopplad till en utveckling av teoretiska och metodologiska ansatser som är avgörande för undervisningens innehåll, att skapa en lämplig variation av innehållet samt till relationerna mellan undervisningens innehåll och elevers kunskapsutveckling i matematik.

Internationalisering och internationellt arbete med granskning av peer-review vetenskapliga artiklar säkerställer forskningens kvalitet och utveckling.

Kontaktperson är Natalia Karlsson natalia.karlsson@sh.se.

Umeå universitet

Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM) vid Umeå universitet syftar till att stödja och utveckla matematikdidaktisk forskning och forskarutbildning vid universitet, genom tvärvetenskapliga samarbeten vid universitetet och med aktörer nationellt och internationellt. UFM är en forskningsmiljö med cirka 30 forskare inom ett flertal olika områden, där de största forskargrupperna är inom formativ bedömning, lärande genom problemlösning samt språk och kommunikation. Forskningen har till stor del även en praktiknära ansats där UFM samarbetar med flera skolor och skolhuvudmän.

Läs mer om UFM på deras hemsida https://www.umu.se/umea-forskningscentrum-for-matematikdidaktik/ . Kontaktperson Johan Lithner, johan.lithner@umu.se.

Uppsala universitet

Den matematikdidaktiska forskningsgruppen i Uppsala studerar lärande i matematik på olika sätt. Studierna rör alla utbildningsnivåer från förskola till universitet, såväl historiskt som i nutid. Detta inbegriper studier av styrdokument, fortbildningsprojekt, läromedel och prov – inklusive deras inbördes relationer – och klassrumsinteraktion. Gruppen studerar didaktiska aspekter av bland annat algebra, geometri, problemlösning, programmering och digitala verktyg. Teorier och metoder hämtas från det matematikdidaktiska fältet, men även från exempelvis sociologi, psykologi och lingvistik. Läs mer här.

Kontaktpersoner Kajsa Bråting, kajsa.brating@edu.uu.se, och Johan Prytz, johan.prytz@edu.uu.se.

Örebro universitet

Vi är en forskargrupp som förenas kring vårt intresse för praktikbaserad forskning om lärande och undervisning i matematik och vi samarbetar i de flesta av våra projekt direkt med verksamma lärare. Fokus i vår forskning ligger på att karaktärisera och förstå lärandeprocesser och undervisning i matematik men vi har också ett fokus på vilka medel som behövs för att stödja en utveckling av matematikundervisningen. Våra empiriska forskningsintressen är relativt breda och behandlar bland annat kommunikation (både skriftlig och muntlig), resonemang och problemlösning, och bedömning i matematik. Vi undersöker också datalogiskt tänkande, programmeringsundervisning och digitalt förstärkt matematikundervisning samt lärares kollegiala arbete med att utveckla sin matematikundervisning. Teoretiskt är vi öppna för flera olika perspektiv och har bland annat arbetat med inferentialism, Design Research, Realistic Mathemathics Education och CHAT. I konkreta termer innebär vårt samarbete gemensamma seminarier där vi lägger fram och bearbetar egna texter så väl som nya och spännande tankar i annan matematikdidaktisk forskning. Vi strävar efter att utöka vårt utbyte och samarbete med andra forskningsmiljöer i matematikdidaktik både nationellt och internationellt. . Läs mer här. Kontaktperson Jakob Palmkvist, jakob.palmkvist@oru.se.