Forskning

Det pågår spännande matematikdidaktiskt forskning runt om i landet. Nedan finns en sammanställning (uppdaterad 2019) över vad som nu pågår på respektive lärosäte.

Göteborgs universitet

I Göteborgs finns nätverket MERGOT som är ett samarbete mellan olika forskargrupper vid Göteborgs Universitet och Chalmers tekniska högskola, som alla arbetar med forskning om lärande och undervisning i matematik. Bland dem som ingår i MERGOT återfinns en grupp på Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande som intresserar sig för yngre barns matematik. Kontaktperson och ledare för seminarieserien EMLA (Early Mathemtics Learning and Awareness) är professor Camilla Björklund camilla.bjorklund@ped.gu.se.

På Institutionen för didaktik och pedagogisk profession riktas forskningsintresset främst mot skolans matematikundervisning och didaktiska studier i klassrummet. Kommunikation, diagnosticering, och användning av programmet GeoGebra hör till de fenomen som studeras. Kontaktperson för institutionens matematikgrupp är dr Rimma Nyman rimma.nyman@gu.se.

Ett annat forskningsintresse på institutionen är learning study och användning av variationsteori i matematikundervisningen, kontaktperson till denna grupp är docent Angelika Kullberg angelika.kullberg@gu.se.

Vid Institutionen för matematiska vetenskaper finns ett växande intresse för utbildningsfrågor med fokus bland annat på problemlösning och matematikhistoria i undervisningen. Kontaktperson är biträdande professor Samuel Bengmark samuel@chalmers.se.

Högskolan Dalarna

Den forskning som bedrivs inom matematikdidaktik vid Högskolan Dalarna är praktiknära med fokus på resonemang, kommunikation och undervisningsdesign från grundskola till högskola. Genom den kollegiala mötesplatsen för matematikdidaktik samlas forskare, lärare, doktorander och magisterstuderande med intresse för matematikdidaktiska frågor. Den praktiknära inriktningen medför kopplingar till flera andra forskningsfält, till exempel pedagogiskt arbete. Kontaktperson och ledare för den kollegiala mötesplatsen är gästlektor Hanna Palmér, hpl@du.se. Läs mer här.

Högskolan i Gävle

Vid Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö bedrivs sedan 2006 praxisnära forskning i matematik i perspektivet från förskolan till högskolan. Vår forskning har fokus på lärandesvårigheter i matematik speciellt kopplade till matematisk begreppsbildning och begreppsdefinition.  Vi är också intresserade av att utveckla matematikundervisning med hjälp av olika pedagogiska verktyg och modeller.

Vi ingår i en forskningsmiljö som kallas ”Learning Studies – Praxisnära forskning i matematik”. Vår grupp består för närvarande av tre aktiva forskare och en forskarstuderande i matematikdidaktik. Vi samarbetar med Östra Finlands och Helsingfors universitet i Finland samt Shizuoka universitet i Japan. Vårt samarbete har lett till gemensam forskning och gemensamma publikationer. Läs mer här. Kontaktperson Iiris Attorps, iiris.attorps@hig.se.

Högskolan i Kristianstad

Vid Högskolan Kristianstad, sektionen för lärande och miljö, bedrivs forskning inom matematikdidaktik med inriktning mot bland annat aritmetik i yngre åldrar, begreppsutveckling, matematikens roll i andra ämnen, matematikläraridentitet, bedömning och problemlösning i matematik. Vi ingår i en  forskargrupp som heter Learning in science and mathematics education (LISMA). Läs mer här. Kontaktperson Kristina Juter, kristina.juter@hkr.se.

Jönköping University

Gruppen för matematikdidaktik vid School of Education and Communication, Jönköping University, har som huvudsakliga fokus att kartlägga och förstå elevers matematiska svårigheter, studera hur undervisning kan möjliggöra matematiklärande och designa sådana lärandesituationer. Det matematiska innehållet spelar en central roll. Flera studier utförs med Learning Study som metod. Gruppen omfattar ett tiotal forskare och utgör en komplett akademisk miljö där både forskare, adjunkter, internationella samarbetspartners, aktiva matematiklärare och lärarstudenter är involverade. Läs mer här. Kontaktperson Robert Gunnarsson, robert.gunnarsson@ju.se.

Karlstads universitet

Den forskning som bedrivs inom matematikdidaktik vid institutionen inriktar sig i huvudsak mot lärande och undervisning med digitala verktyg, lärares professionsutveckling i sociala medier, samt förskolans och förskoleklassens matematikundervisning. Forskningen bedrivs till stor del i tvärvetenskapliga grupperingar inom lärosätet och i väletablerade samarbeten med andra lärosäten. Läs mer här. Kontaktperson Yvonne Liljekvist, yvonne.liljekvist@kau.se.

Linnéuniversitetet

Matematikdidaktisk forskning vid Linnéuniversitetet inkluderar både teoretisk och tillämpad forskning. Vi utbildar till magister-, licentiat- och doktorsexamen i matematikdidaktik. Forskningen bedrivs inom både nationella och internationella samarbeten och inkluderar undervisning och lärande i matematik i förskola, grundskola, senare skolår och lärarutbildning. Pågående forskningsprojekt inkluderar t.ex. relationerna lärande-undervisning, matematiklärares professionella identitetsutveckling, entreprenöriellt lärande i matematik, matematikundervisning i förskoleklass med problemlösning som utgångspunkt samt matematikundervisning ur ett inkluderande perspektiv. Läs mer här. Kontaktperson Jeppe Skott, jeppe.skott@lnu.se.

Luleå tekniska universitet

Matematik och lärande i Luleå bedriver forskning inom följande huvudområdena utgörs av empirisk forskning i form av internationella jämförande klassrumsstudier, ”curriculum research” diskrepans mellan innehåll och krav i matematikundervisning på olika nivåer, framgång i skolmatematik i relation till elevers kön, socioekonomiska och kulturella bakgrund, och utveckling av lärarkompetens i samband med nationella reforminitiativ.

Matematik och lärande i Luleå har ansvar för kurserna i matematikämnets didaktik, och delvis matematik, inom lärarutbildningen inom flera inriktningar, inom master i utbildningsvetenskap med inriktning mot Matematik och lärande samt inom forskarutbildningen. Gruppen bedriver också pedagogiskt utvecklingsarbete inriktat på matematikundervisning i samarbete med flera närliggande kommuner. Läs mer här. Kontaktperson Maria Johansson, maria.l.johansson@ltu.se.

Mittuniversitetet

Vid Mittuniversitetet bedrivs forskning inom flera områden inom matematikens och naturvetenskapernas didaktik. Ett omfattande samarbete finns med forskare och universitet i Sverige, Norden och övriga världen. Den ämnesdidaktiska forskningsmiljön organiseras genom Nätverk för Ämnesdidaktisk forskning i Matematik och Naturvetenskap (NÄMN). Läs mer här. Kontaktperson Magnus Österholm, magnus.osterholm@miun.se.

Mälardalens högskola

Vid Mälardalens högskola finns idag en dynamisk forskningsmiljö inom matematikdidaktik med en professor, en två forskande lektorer och 7 doktorander verksamma inom matematikdidaktik. Ytterligare fem seniora forskare är nära knutna till verksamheten. Forskning bedrivs bl.a. kring frågor med anknytning till storskalig förbättring av matematikundervisning samt klassrumsforskning och läromedel i och utanför Sverige. Tre större projekt utgör basen för forskningsverksamheten: Räkna med Västerås, Theorizing teachers’ tool use och Framtidens forskningsbaserade läromedel. Läs mer här. Kontaktperson Andreas Ryve, andreas.ryve@mdh.se.

Stockholms universitet

Den matematikdidaktiska avdelningen består av 16 disputerade, härunder två professorer och fyra docenter, och 12-14 adjunkter, varav en del är doktorander. Avdelningen har för närvarande 15 doktorander/licentiatstudenter. Gruppens forskningsintressen är breda och teoretiskt och metodologiskt varierande. Forskningen belyser frågor rörande undervisning och lärande i matematik från förskola till universitet, inklusive matematiklärarutbildning, och vidare till arbetsplatser. Teoretiska perspektiv spänner också över hela fältet; vi arbetar med kognitiva perspektiv, emotionella perspektiv, socio-kulturella perspektiv på lärande, och socio-politiska perspektiv på undervisning och matematik(undervisning)ens roll i samhället. I avdelningen ingår även PRIM-gruppen, vars verksamheten fokuserar på att utveckla, konstruera och utvärdera nationella och internationella prov i matematik. Läs mer om institutionen här. Kontaktperson är ämnesansvariga Professor Paola Valero, paola.valero@mnd.su.se.

Umeå universitet

Umeå Forskningscentrum för Matematikdidaktik (UFM) är en formell fakultetsövergripande centrumbildning inrättad av rektor vid Umeå universitet. Verksamheten startade med inrättandet av en matematikdidaktisk forskarutbildning 1995 och centrat har nu ett trettiotal aktiva forskare och doktorander med nära anknytning till Umeå universitet som är engagerade i forskarutbildning och forskning i tvärvetenskaplig samverkan med forskare inom och utom universitetet. Några av UFMs större forskningsområden är formativ bedömning, lärande genom kreativa resonemang, skönhet och matematik, specialpedagogik samt språk och kommunikation. UFM arrangerade den stora årliga internationella matematikdidaktiska forskarkonferensen PME 2018. Läs mer här. Kontaktperson Johan Lithner, johan.lithner@umu.se.

Uppsala universitet

Den gemensamma nämnaren för gruppen som arbetar med matematikdidaktik i Uppsala är olika typer av texter som används i matematikundervisning. Vi arbetar med styrdokument, läromedel, nationella/internationella test och historiska texter i matematik. De frågor vi arbetar med handlar dels om texternas innehåll, hur de har valts ut (nutid/dåtid) samt hur grundläggande matematiska begrepp har förändrats, dels om texternas språkliga utformning och elevernas möte med texterna. Läs mer här. Kontaktpersoner Kajsa Bråting, kajsa.brating@edu.uu.se, och Johan Prytz, johan.prytz@edu.uu.se.

Örebro universitet

Forskargruppen förenas kring praktikbaserad forskning på lärande och undervisning med inriktning mot matematik. Fokus ligger på att karaktärisera och förstå lärandeprocesser och utformningen av matematiska begrepp i klassrummet, samt vilka medel som behövs för att stödja sådana processer. Metodologin utgår från principerna av designforskning i vilken forskaren samarbetar med den undervisande läraren i matematik. Våra forskningsintressen är empiriska, teoretiska och matematiska. Läs mer här. Kontaktperson Per Nilsson, per.nilsson@oru.se.