Kontakt

Du får gärna höra av dig om du har några frågor eller om det är någon information på hemsidan som du tycker saknas. Vi som nu sitter med i SMDFs styrelse är:

Cecilia Kilhamn, ordförande, (cecilia.kilhamn@ped.gu.se)

Cecilia arbetar på Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM) och som forskare och handledare vid Göteborgs universitet. På NCM är hon pedagogisk utvecklare och redaktör för Nämnaren. Cecilia disputerade 2011 på en avhandling som beskriver hur elevers taluppfattning förändras när de i undervisningen möter negativa tal. Efter disputationen har hon deltagit i det internationella videoprojektet, VIDEOMAT, som studerar inledande algebraundervisning i fyra länder: Sverige, Norge, Finland och USA. För närvarande är Cecilia delaktig i ett VR-finansierat forskningsprojekt (inPAC) om integrationen av programmering i skolans matematikundervisning, med speciellt fokus på kopplingen mellan programmering och algebra. Projektledare för inPAC är Kajsa Bråting vid Uppsala universitet.

Kerstin Pettersson

Kerstin Pettersson, ledamot, sekreterare och vice ordförande, (kerstin.pettersson@su.se)

Kerstin är docent vid Stockholms universitet. Hennes forskning studerar främst hur universitetsstudenter uppfattar begrepp inom området matematisk analys. Hon studerar det som kallas tröskelbegrepp, dvs. begrepp som är svåra att lära men har en potential att förändra förståelsen för ett helt område. Kerstin är nu pensionär men handleder fortfarande doktorander, en av dessa inom forskarskolan ASSESS.

Malin Norberg, suppleant, (malin.norberg@umu.se)

Malin är lektor i matematikdidaktik vid Umeå universitet. Hon disputerade 2020 vid Mittuniversitetet. Hennes forskningsintresse rör kommunikation och språk med ett särskilt intresse för matematikens olika uttrycksformer (såsom språk, symboler, bilder och animeringar) och yngre elevers lärande i matematik. Malin arbetar för närvarande i ett Skolfi-projekt med syftet att klargöra hur utformning av läromedel kan stötta elevers lärande av matematiska begrepp, samt undervisar inom lärarutbildningarna.

Olov Viirman, ledamot och kassör, (olov.viirman@edu.uu.se)

Olov är lektor i matematikdidaktik vid Uppsala universitet. Han disputerade 2014 på en avhandling om hur universitetslärare i matematik undervisar om funktionsbegreppet. Hans huvudsakliga forskningsintresse är fortsatt matematikundervisning och -lärande på universitetsnivå, men även ämneslärarutbildning i matematik, exempelvis hur blivande gymnasielärare förbereds för att undervisa om differential- och integralkalkyl. Han undervisar främst inom gymnasielärarprogrammet där han är kursledare för flera kurser, både i matematikdidaktik och vetenskaplig teori och metod, men han handleder även självständiga arbeten på grundlärarprogrammet.

Petra Svensson Källberg, ledamot och ansvarig för SMDFbladet, (petra.svensson@mau.se)

Petra Svensson Källberg är lektor i matematikdidaktik vid Malmö universitet. År 2018 disputerade hon med avhandlingen Immigrant students’ opportunities to learn mathematics – in(ex)clusion in mathematics education. Hennes forskning fokuserar i huvudsak flerspråkiga elevers möjligheter att lära matematik och tar sin utgångspunkt i flerspråkighet som en resurs för flerspråkiga elevers lärande i matematik. Hon är medlem i forskningsprogrammet Disciplinary literacy and inclusive teaching vid Malmö universitet och det europeiska forskningsprojektet Child-Up. Petra undervisar blivande matematiklärare i diverse kurser och är kursansvarig för examensarbetena i matematik på hennes institution.

Andreas Ebbelind, suppleant och ansvarig för SMDFbladet, (andreas.ebbelind@lnu.se)

Andreas är disputerad i matematikdidaktik vid Linneuniversitetet där han forskar om lärarstudenters identitetsutveckling. Han undervisar mestadels på kurser inom förskollärarprogrammet. Andreas är även ordförande för det programråd som ansvarar för att säkerställa och utveckla kvalitet inom förskollärarprogrammet. En annan stor del av Andreas arbetstid läggs på att handleda examensarbeten inom grundlärarprogrammen.

Andreas Eckert, ledamot och webbansvarig, (andreas.eckert@oru.se)

Andreas är lektor i matematikdidaktik vid Örebro universitetet och Jönköping university. Hans forskningsintresse är matematiklärares interaktiva strategier, digitala verktyg i matematikundervisning samt att designa undervisning i nära samarbete med praktiken. En annan stor del av Andreas arbetstid läggs på att handleda examensarbeten inom lärarprogrammen och att undervisa blivande och praktiserande lärare i matematikdidaktik och programmeringsdidaktik.