Kontakt

Du får gärna höra av dig om du har några frågor eller om det är någon information på hemsidan som du tycker saknas. Vi som nu sitter med i SMDFs styrelse är:

Cecilia Kilhamn, ordförande, (cecilia.kilhamn@ped.gu.se)

Cecilia arbetar på Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM) och som forskare och handledare vid Göteborgs universitet. På NCM är hon pedagogisk utvecklare och redaktör för Nämnaren. Cecilia disputerade 2011 på en avhandling som beskriver hur elevers taluppfattning förändras när de i undervisningen möter negativa tal. Efter disputationen har hon deltagit i det internationella videoprojektet, VIDEOMAT, som studerar inledande algebraundervisning i fyra länder: Sverige, Norge, Finland och USA. För närvarande är Cecilia delaktig i ett VR-finansierat forskningsprojekt (inPAC) om integrationen av programmering i skolans matematikundervisning, med speciellt fokus på kopplingen mellan programmering och algebra. Projektledare för inPAC är Kajsa Bråting vid Uppsala universitet.

Kerstin Pettersson

Kerstin Pettersson, ledamot och vice ordförande, (kerstin.pettersson@mnd.su.se)

Kerstin är docent vid Stockholms universitet. Hennes forskning studerar främst hur universitetsstudenter uppfattar begrepp inom området matematisk analys. Hon studerar det som kallas tröskelbegrepp, dvs. begrepp som är svåra att lära men har en potential att förändra förståelsen för ett helt område. Kerstin undervisar inom masterutbildningen i matematikdidaktik och handleder dessutom doktorander, masterstudenter och lärarstudenters examensarbeten. Hon medverkar även i styrgruppen för forskarskolan ASSESS.

Maria Johansson, ledamot och sekreterare, (maria.l.johansson@ltu.se)

Maria är lektor vid Luleå Tekniska Universitet där hon arbetar inom lärarutbildningarna. Hon har en doktorsexamen i matematik och också en i matematikdidaktik. Marias doktorsavhandling i matematikdidaktik fokuserade på frågor som handlar om matematik i förskolan och då särskilt på kompetensutveckling av förskollärare och barnskötare. Hennes forskningsintressen är breda och täcker allt från matematik till matematikdidaktik för förskolan till gymnasiet.

 

 

 

 

Jan Olsson, ledamot och kassör, (jan.olsson@mdh.se)

Jan är lektor i matematikdidaktik vid Mälardalens Högskola. Jan disputerade vid Umeå universitet med en avhandling som handlar om didaktiska situationer där programvaran GeoGebra används som stöd för elevers resonemang. Han samarbetar fortfarande med forskargruppen LICR vid Umeå universitet. Arbetet med avhandlingen är också grund för ett pågående forskningsprojekt där vi tillsammans med en lärare utvecklar stöd för lärare att planera och genomföra undervisning där elever lär sig matematik genom resonemang.

Petra Svensson Källberg, ledamot och ansvarig för SMDFbladet, (petra.svensson@mau.se)

Petra Svensson Källberg är lektor i matematikdidaktik vid Malmö universitet. År 2018 disputerade hon med avhandlingen Immigrant students’ opportunities to learn mathematics – in(ex)clusion in mathematics education. Hennes forskning fokuserar i huvudsak flerspråkiga elevers möjligheter att lära matematik och tar sin utgångspunkt i flerspråkighet som en resurs för flerspråkiga elevers lärande i matematik. Hon är medlem i forskningsprogrammet Disciplinary literacy and inclusive teaching vid Malmö universitet och det europeiska forskningsprojektet Child-Up. Petra undervisar blivande matematiklärare i diverse kurser och är kursansvarig för examensarbetena i matematik på hennes institution.

Andreas Ebbelind, suppleant och ansvarig för SMDFbladet, (andreas.ebbelind@lnu.se)

Andreas är disputerad i matematikdidaktik vid Linneuniversitetet där han forskar om lärarstudenters identitetsutveckling. Han undervisar mestadels på kurser inom förskollärarprogrammet. Andreas är även ordförande för det programråd som ansvarar för att säkerställa och utveckla kvalitet inom förskollärarprogrammet. En annan stor del av Andreas arbetstid läggs på att handleda examensarbeten inom grundlärarprogrammen.

Andreas Eckert, suppleant och webansvarig, (andreas.eckert@oru.se)

Andreas är disputerad i matematikdidaktik vid Linnéuniversitetet och är nu verksam forskare och lärarutbildare vid Örebro universitet. Hans forskningsintresse är matematiklärares interaktiva strategier, och att bättre förstå lärares roll och handlingar i elevers lärande i klassrummet. Andreas nuvarande forskningsprojektet är ett praktiknära projekt i samarbete med Örebro kommun med syfte att utveckla lärares kapacitet att utnyttja möjligheterna för elevers lärande i matematik i digitalt förstärkt matematikundervisning.