Kontakt

Du får gärna höra av dig om du har några frågor eller om det är någon information på hemsidan som du tycker saknas. Vi som nu sitter med i SMDFs styrelse är:

Linda Mattsson, ordförande och webansvarig, (linda.mattsson@bth.se)

Linda är lektor i matematik vid Blekinge Tekniska Högskola. Lindas forskningsintressen berör särskild begåvning i matematik. Tillsammans med en kollega driver och utvecklar Linda websidan Mattetalanger, hon är vice ordförande i SKM och svensk representant i det Nordiska Talangnätverket.

Cecilia Kilhamn, vice ordförande, (cecilia.kilhamn@ped.gu.se)

Cecilia arbetar som lektor i matematikdidaktik vid Göteborgs Universitet och  ägnar sig främst åt lärarutbildning och lärarfortbildning. Cecilia disputerade 2011 på en avhandling som beskriver hur elevers taluppfattning förändras när de i undervisningen möter negativa tal. Efter disputationen har Cecilia deltagit i det internationella videoprojektet, VIDEOMAT, som studerar inledande algebraundervisning i fyra länder: Sverige, Norge, Finland och USA. Forskningsintresset kretsar kring elevers förståelse av matematik och relationen mellan undervisning och lärande.

Anette Bagger, sekreterare, (anette.bagger@umu.se)

Jonas Dahl, kassör, (jonas.dahl@mah.se)

Ola Hellenuis, styrelseledamot, (ola.helenius@ncm.gu.se)

Ola är biträdande föreståndare vid Nationellt centrum för matematikutbildning, Göteborgs universitet. Olas forskningsintressen berör matematik i förskolan, grundläggande frågor om matematiklärande och matematiklärarfortbildning.

Jöran Petersson, suppleant och ansvarig för SMDFbladet, (joran.petersson@mnd.se)

Jöran är lektor och postdoktor i projektet ”FoNS” vid Stockholms universitet. Jörans nuvarande forskning handlar om hur läxor och läromedel tar upp grundläggande talkänsla i åk 1 medan hans avhandling lyfte fram skillnaden mellan elever som har invandrat tidigt respektive sent i grundskolan. Jöran har även en bakgrund som matematiker i näringslivet och är en flitig skribent i Nämnaren.

Maria Johansson, suppleant, (maria.l.johansson@ltu.se)

Maria är lektor vid Luleå Tekniska Universitet där hon arbetar inom lärarutbildningarna. Hon har en doktorsexamen i matematik och också en i matematikdidaktik. Marias doktorsavhandling i matematikdidaktik fokuserade på frågor som handlar om matematik i förskolan och då särskilt på kompetensutveckling av förskollärare och barnskötare. Hennes forskningsintressen är breda och täcker allt från matematik till matematikdidaktik för förskolan till gymnasiet.