Kontakt

Du får gärna höra av dig om du har några frågor eller om det är någon information på hemsidan som du tycker saknas. Vi som nu sitter med i SMDFs styrelse är:

Linda Mattsson, ordförande och webansvarig, (linda.mattsson@bth.se)

Linda är lektor i matematik vid Blekinge Tekniska Högskola. Lindas forskningsintressen berör särskild begåvning i matematik. Tillsammans med en kollega driver och utvecklar Linda websidan Mattetalanger, hon är vice ordförande i SKM och svensk representant i det Nordiska Talangnätverket.

Cecilia Kilhamn, vice ordförande, (cecilia.kilhamn@ped.gu.se)

Cecilia arbetar som lektor i matematikdidaktik vid Göteborgs Universitet och  ägnar sig främst åt lärarutbildning och lärarfortbildning. Cecilia disputerade 2011 på en avhandling som beskriver hur elevers taluppfattning förändras när de i undervisningen möter negativa tal. Efter disputationen har Cecilia deltagit i det internationella videoprojektet, VIDEOMAT, som studerar inledande algebraundervisning i fyra länder: Sverige, Norge, Finland och USA. Forskningsintresset kretsar kring elevers förståelse av matematik och relationen mellan undervisning och lärande.

Anette Bagger, sekreterare, (anette.bagger@umu.se)

Anette Bagger är anställd vid Umeå Universitet och ingår i Umeå Forskningscentrum för Matematikdidaktik (UFM). Hon är även aktiv i ett nätverk inom specialpedagogik vid Umeå Universitet samt ett nordiskt nätverk som rör forskning om matematiksvårigheter. Anettes forskning har ofta en sociopolitisk inriktning och rör främst bedömning, flerspråkighet, och specialpedagogik. För tillfället leder Anette ett projekt om bedömningsstöd och nationella prov i de tidigare skolåren. Anette undervisar på förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammen och speciallärarprogrammet.

Jonas Dahl, kassör, (jonas.dahl@mah.se)

Jonas har en licentiatexamen i matematikdidaktik och arbetar som adjunkt på ämneslärarprogrammet på Malmö Universitet. Förutom mångårig erfarenhet som matematik- och filosofilärare har Jonas även arbetat med utvecklingsarbete inom Malmö stad.

Ola Helenuis, styrelseledamot, (ola.helenius@ncm.gu.se)

Ola är biträdande föreståndare vid Nationellt centrum för matematikutbildning, Göteborgs universitet. Olas forskningsintressen berör matematik i förskolan, grundläggande frågor om matematiklärande och matematiklärarfortbildning.

Jöran Petersson, suppleant och ansvarig för SMDFbladet, (joran.petersson@mnd.se)

Jöran är lektor och postdoktor i projektet ”FoNS” vid Stockholms universitet. Jörans nuvarande forskning handlar om hur läxor och läromedel tar upp grundläggande talkänsla i åk 1 medan hans avhandling lyfte fram skillnaden mellan elever som har invandrat tidigt respektive sent i grundskolan. Jöran har även en bakgrund som matematiker i näringslivet och är en flitig skribent i Nämnaren.

Maria Johansson, suppleant, (maria.l.johansson@ltu.se)

Maria är lektor vid Luleå Tekniska Universitet där hon arbetar inom lärarutbildningarna. Hon har en doktorsexamen i matematik och också en i matematikdidaktik. Marias doktorsavhandling i matematikdidaktik fokuserade på frågor som handlar om matematik i förskolan och då särskilt på kompetensutveckling av förskollärare och barnskötare. Hennes forskningsintressen är breda och täcker allt från matematik till matematikdidaktik för förskolan till gymnasiet.