Kontakt

Du får gärna höra av dig om du har några frågor eller om det är någon information på hemsidan som du tycker saknas. Vi som nu sitter med i SMDFs styrelse är:

Linda Mattsson, ordförande och webansvarig, (linda.mattsson@bth.se)

Linda är lektor i matematik vid Blekinge Tekniska Högskola. Lindas forskningsintressen berör särskild begåvning i matematik. Tillsammans med en kollega driver och utvecklar Linda websidan Mattetalanger, hon är vice ordförande i SKM och svensk representant i det Nordiska Talangnätverket.

Cecilia Kilhamn, vice ordförande, (cecilia.kilhamn@ped.gu.se)

Cecilia arbetar på Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM) och som forskare och handledare vid Göteborgs universitet. På NCM är hon pedagogisk utvecklare och redaktör för Nämnaren. Cecilia disputerade 2011 på en avhandling som beskriver hur elevers taluppfattning förändras när de i undervisningen möter negativa tal. Efter disputationen har hon deltagit i det internationella videoprojektet, VIDEOMAT, som studerar inledande algebraundervisning i fyra länder: Sverige, Norge, Finland och USA. För närvarande är Cecilia delaktig i ett VR-finansierat forskningsprojekt (inPAC) om integrationen av programmering i skolans matematikundervisning, med speciellt fokus på kopplingen mellan programmering och algebra. Projektledare för inPAC är Kajsa Bråting vid Uppsala universitet.

Maria Johansson, sekreterare, (maria.l.johansson@ltu.se)

Maria är lektor vid Luleå Tekniska Universitet där hon arbetar inom lärarutbildningarna. Hon har en doktorsexamen i matematik och också en i matematikdidaktik. Marias doktorsavhandling i matematikdidaktik fokuserade på frågor som handlar om matematik i förskolan och då särskilt på kompetensutveckling av förskollärare och barnskötare. Hennes forskningsintressen är breda och täcker allt från matematik till matematikdidaktik för förskolan till gymnasiet.

 

 

 

 

Jan Olsson, kassör, (jan.olsson@mdh.se)

Jan är lektor i matematikdidaktik vid Mälardalens Högskola. Jan disputerade vid Umeå universitet med en avhandling som handlar om didaktiska situationer där programvaran GeoGebra används som stöd för elevers resonemang. Han samarbetar fortfarande med forskargruppen LICR vid Umeå universitet. Arbetet med avhandlingen är också grund för ett pågående forskningsprojekt där vi tillsammans med en lärare utvecklar stöd för lärare att planera och genomföra undervisning där elever lär sig matematik genom resonemang.

Iben Christiansen, styrelseledamot och ansvarig för SMDFbladet, (iben.christiansen@mnd.su.se)

Iben kommer ursprungligen från Danmark där hon förra årtusendet 🙂 också disputerade med en studie av matematisk modellering i gymnasieundervisningen i landet. Numera är Iben docent i matematikdidaktik vid Stockholms universitet, dit hon kom 2015. Innan dess forskade hon 15 år i Sydafrika. Ibens forskning fokuserar på matematiklärares kunskap lärande och praxis. För närvarande driver hon tillsammans med tio kollegor det fyråriga VR-projektet ”TRACE-att spåra lärarutbildningen”. Studien syftar till att öka kunskapen om blivande och nyutexaminerade lärares lärande, deras deltagande i skolpraktiker och hur de rekontextualiserar innehållet och erfarenheter från lärarutbildningen. Iben arbetar ständigt med att finna samarbetsprojekt med kollegor i Ghana, Rwanda och Sydafrika. Just samarbete är något Iben värderar högt och hon tror på idén att låta många kloka huvuden mötas i olika projekt.

Andreas Ebbelind, suppleant, (andreas.ebbelind@lnu.se)

Andreas är disputerad i matematikdidaktik vid Linneuniversitetet där han forskar om lärarstudenters identitetsutveckling. Han undervisar mestadels på kurser inom förskollärarprogrammet. Andreas är även ordförande för det programråd som ansvarar för att säkerställa och utveckla kvalitet inom förskollärarprogrammet. En annan stor del av Andreas arbetstid läggs på att handleda examensarbeten inom grundlärarprogrammen.

Andreas Eckert, suppleant, (andreas.eckert@oru.se)

Andreas är disputerad i matematikdidaktik vid Linnéuniversitetet och är nu verksam forskare och lärarutbildare vid Örebro universitet. Hans forskningsintresse är matematiklärares interaktiva strategier, och att bättre förstå lärares roll och handlingar i elevers lärande i klassrummet. Andreas nuvarande forskningsprojektet är ett praktiknära projekt i samarbete med Örebro kommun med syfte att utveckla lärares kapacitet att utnyttja möjligheterna för elevers lärande i matematik i digitalt förstärkt matematikundervisning.