Kontakt

Du får gärna höra av dig om du har några frågor eller om det är någon information på hemsidan som du tycker saknas. Vi som nu sitter med i SMDFs styrelse är:

 

maria

 

 

 

Maria Johansson, ordförande, (maria.l.johansson@ltu.se)

Maria är lektor vid Luleå Tekniska Universitet där hon arbetar inom lärarutbildningarna. Hon har en doktorsexamen i matematik och också en i matematikdidaktik. Marias doktorsavhandling i matematikdidaktik fokuserade på frågor som handlar om matematik i förskolan och då särskilt på kompetensutveckling av förskollärare och barnskötare. Hennes forskningsintressen är breda och täcker allt från matematik till matematikdidaktik för förskolan till gymnasiet.

ola

 

 

 

Ola Hellenuis, vice ordförande, (ola.helenius@ncm.gu.se)

Ola är biträdande föreståndare vid Nationellt centrum för matematikutbildning, Göteborgs universitet. Olas forskningsintressen berör matematik i förskolan, grundläggande frågor om matematiklärande och matematiklärarfortbildning.

eva

 

 

 

Eva Norén, kassör, (eva.noren@mnd.su.se)

Eva är lektor i matematikämnets didaktik på institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik på Stockholms universitet. Eva är också studierektor för forskarutbildningen på institutionen. Forskningsintresset berör flerspråkiga (och nyanlända) elevers möjligheter att positionera sig och ta utrymme som engagerade och lärande individer i matematikklassrummet. Foucault är Evas inspirationskälla för att  analysera praktiken i de flerspråkiga matematikklassrummen.

linda

 

 

 

Linda Mattsson, webansvarig, (linda.mattsson@bth.se)

Linda är lektor i matematik vid Blekinge Tekniska Högskola. Lindas forskningsintressen berör särskild begåvning i matematik. Tillsammans med en kollega driver och utvecklar Linda websidan Mattetalanger och hon är svensk representant i det Nordiska Talangnätverket.

cecilia-bild

 

 

 

 

Cecilia Kilhamn, sekreterare, (cecilia.kilhamn@ped.gu.se)

Cecilia arbetar som lektor i matematikdidaktik vid Göteborgs Universitet och  ägnar sig främst åt lärarutbildning och lärarfortbildning. Cecilia disputerade 2011 på en avhandling som beskriver hur elevers taluppfattning förändras när de i undervisningen möter negativa tal. Efter disputationen har Cecilia deltagit i det internationella videoprojektet, VIDEOMAT, som studerar inledande algebraundervisning i fyra länder: Sverige, Norge, Finland och USA. Forskningsintresset kretsar kring elevers förståelse av matematik och relationen mellan undervisning och lärande.

yvonne

 

 

Yvonne Liljekvist, suppleant, (yvonne.liljekvist@kau.se)

Yvonne är lektor i matematikdidaktik vid institutionen för matematik och datavetenskap vid Karlstads universitet. Yvonne är aktiv i forskningsprojekten Lärares informella professionella utveckling via internet och sociala media; Lärares undervisningstraditioner i algebra och Matematikuppgifter och lärande genom kreativa resonemang.
 

 

 

 

Jöran Petersson, suppleant, (joran.petersson@mnd.se)

Jöran är universitetsadjunkt i matematikämnets didaktik vid Stockholms universitet. Jörans forskningsintresse är flerspråkiga elevers provresultat sett som begreppsanvändning och då skilja på elever som sent respektive tidigt i sin skolgång blev elever i svenskt skolsystem.