Kontakt

Du får gärna höra av dig om du har några frågor eller om det är någon information på hemsidan som du tycker saknas. Vi som nu sitter med i SMDFs styrelse är:

Linda Mattsson, ordförande och webansvarig, (linda.mattsson@bth.se)

Linda är lektor i matematik vid Blekinge Tekniska Högskola. Lindas forskningsintressen berör särskild begåvning i matematik. Tillsammans med en kollega driver och utvecklar Linda websidan Mattetalanger, hon är vice ordförande i SKM och svensk representant i det Nordiska Talangnätverket.

Cecilia Kilhamn, vice ordförande, (cecilia.kilhamn@ped.gu.se)

Cecilia arbetar på Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM) och som forskare och handledare vid Göteborgs universitet. På NCM är hon pedagogisk utvecklare och redaktör för Nämnaren. Cecilia disputerade 2011 på en avhandling som beskriver hur elevers taluppfattning förändras när de i undervisningen möter negativa tal. Efter disputationen har hon deltagit i det internationella videoprojektet, VIDEOMAT, som studerar inledande algebraundervisning i fyra länder: Sverige, Norge, Finland och USA. För närvarande är Cecilia delaktig i ett VR-finansierat forskningsprojekt (inPAC) om integrationen av programmering i skolans matematikundervisning, med speciellt fokus på kopplingen mellan programmering och algebra. Projektledare för inPAC är Kajsa Bråting vid Uppsala universitet.

Anette Bagger, sekreterare, (anette.bagger@oru.se)

Anette Bagger är anställd vid Umeå Universitet och ingår i Umeå Forskningscentrum för Matematikdidaktik (UFM). Hon är även aktiv i ett nätverk inom specialpedagogik vid Umeå Universitet samt ett nordiskt nätverk som rör forskning om matematiksvårigheter. Anettes forskning har ofta en sociopolitisk inriktning och rör främst bedömning, flerspråkighet, och specialpedagogik. För tillfället leder Anette ett projekt om bedömningsstöd och nationella prov i de tidigare skolåren. Anette undervisar på förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammen och speciallärarprogrammet.

Jonas Dahl, kassör, (jonas.dahl@mah.se)

Jonas har en licentiatexamen i matematikdidaktik och arbetar som adjunkt på ämneslärarprogrammet på Malmö Universitet. Förutom mångårig erfarenhet som matematik- och filosofilärare har Jonas även arbetat med utvecklingsarbete inom Malmö stad.

Iben Christiansen, styrelseledamot och ansvarig för SMDFbladet, (iben.christiansen@mnd.su.se)

Iben kommer ursprungligen från Danmark där hon förra årtusendet 🙂 också disputerade med en studie av matematisk modellering i gymnasieundervisningen i landet. Numera är Iben docent i matematikdidaktik vid Stockholms universitet, dit hon kom 2015. Innan dess forskade hon 15 år i Sydafrika. Ibens forskning fokuserar på matematiklärares kunskap lärande och praxis. För närvarande driver hon tillsammans med tio kollegor det fyråriga VR-projektet ”TRACE-att spåra lärarutbildningen”. Studien syftar till att öka kunskapen om blivande och nyutexaminerade lärares lärande, deras deltagande i skolpraktiker och hur de rekontextualiserar innehållet och erfarenheter från lärarutbildningen. Iben arbetar ständigt med att finna samarbetsprojekt med kollegor i Ghana, Rwanda och Sydafrika. Just samarbete är något Iben värderar högt och hon tror på idén att låta många kloka huvuden mötas i olika projekt.

Maria Johansson, suppleant, (maria.l.johansson@ltu.se)

Maria är lektor vid Luleå Tekniska Universitet där hon arbetar inom lärarutbildningarna. Hon har en doktorsexamen i matematik och också en i matematikdidaktik. Marias doktorsavhandling i matematikdidaktik fokuserade på frågor som handlar om matematik i förskolan och då särskilt på kompetensutveckling av förskollärare och barnskötare. Hennes forskningsintressen är breda och täcker allt från matematik till matematikdidaktik för förskolan till gymnasiet.

 

 

 

Jan Olsson, suppleant, (jan.olsson@mdh.se)

Jan är lektor i matematikdidaktik vid Mälardalens Högskola. Jan disputerade vid Umeå universitet med en avhandling som handlar om didaktiska situationer där programvaran GeoGebra används som stöd för elevers resonemang. Han samarbetar fortfarande med forskargruppen LICR vid Umeå universitet. Arbetet med avhandlingen är också grund för ett pågående forskningsprojekt där vi tillsammans med en lärare utvecklar stöd för lärare att planera och genomföra undervisning där elever lär sig matematik genom resonemang.