SMDF

Anmälan öppen –

SMDF:s forskarhandlednings- respektive doktorandseminarium 2020 äger rum 20 november via Zoom

Svensk förening för matematikdidaktisk forskning, SMDF, vill värna om och utveckla den matematikdidaktiska forskningens kvalitet samt vara ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte mellan personer verksamma inom och intresserade av forskningsarbete i matematikdidaktik. I detta sammanhang vill vi, genom en serie forskarhandledningsseminarier i matematikdidaktik, stimulera till eftertanke och utveckling i frågor rörande handledning av doktorander. Vårt första seminarium ägde rum hösten 2018 och i år är det dags för seriens andra seminarium. På grund av rådande omständigheter blir seminariet nätbaserat.  Anmäl dig här till seminariet fredagen den 20 november 2020.

Efter önskemål anordnar SMDF i år även ett doktorandseminarium samma dag och tid som ovan. Förmiddagens program är gemensamt för såväl forskarhandledare som doktorander, medan eftermiddagen ägnas åt aktiviteter mer anpassade efter de olika deltagargrupperna, se nedan.

Alla SMDFs medlemmar hälsas hjärtligt välkomna. Seminariet är kostnadsfritt.

___________________________________________________________________________

Programmet i korthet

Kl. 10-12

Gemensamt seminarium kring temat Matematikens roll i ett matematikdidaktiskt avhandlingsarbete. Fyra inbjudna talare, med väldigt olika bakgrund, som alla handleder doktorander i matematikdidaktik berättar om sina tankar: Samuel Bengmark (Chalmers), Camilla Björklund (Göteborgs universitet), Lisa Björklund Boistrup (Malmö universitet) och Per Nilsson (Örebro universitet). Moderatorer: Cecilia Kilhamn och Linda Mattsson

Kl. 12-13

Gemensam lunch

Kl. 13-15

Forskarhandledare: Erfarenhetsutbyte kring temat Hur kan vi stödja doktoranden till att i ett tidigt skede bli självständig i sitt avhandlingsarbete. Moderatorer: Iben Christiansen och Jan Olsson

Doktorander: Korta presentationer av eget avhandlingstema och fria diskussioner kring erfarenheter som man vill dryfta. Moderatorer: CUL-doktoranderna Anna Holmlund och Hanna Knutsson

———————————————————————————————————————–

Om SMDF

Välkommen till Svensk förening för matematikdidaktisk forskning, SMDF!

Vi verkar för att stärka den svenska matematikdidaktiska forskningens utveckling och kvalitet samt betydelsen för utbildning i matematik på alla nivåer. SMDF har som målsättning att utgöra en mötesplats för alla som är intresserade av matematikdidaktisk forskning, via konferenser och seminarier, medlemsblad, årsmöten och hemsida. Läs gärna mer i våra stadgar.

Föreningen bildades 1999 och har sedan dess drivits ideellt genom styrelsen och dess medlemmar. Medlemskapet är öppet för alla men riktar sig främst till forskare, forskarstuderande och andra forskningsintresserade inom matematikdidaktik. Medlemmarna är kärnan i SMDF och därför är arbetet med att sprida information om föreningen och öka medlemsantalet avgörande för framtiden.

Våren 2016 valdes Barbro Grevholm och Christer Bergsten in som hedersmedlemmar i SMDF  – för sina mångåriga engagemang och viktiga insatser under SMDFs inledande tid.

Det finns många andra som också gjort fina insatser för SMDF genom åren. Tidigare verksamhetsberättelser/planer (1999-2011, 2014, 2015, 20162017, 2018, 2019) talar för sig.

I vår verksamhetsplan för 2020 kan du läsa vad vi siktar mot i år.